Съдържание на страницата


Специална услуга

Във връзка с актуалната правна рамка, уреждаща закрилата на търговски марки на територията на България, имаме удоволствието да Ви предложим нашата нова, високо специализирана услуга по Наблюдение за наличие на сходни права по регистрирани или заявени марки, която е продукт на дългогодишна разработка и опит в тази област. С въвеждането на опозиционната система при регистрацията на марки, компетентното и професионално наблюдение за наличие на сходни права по регистрирани или заявени марки става задължителна предпоставка за надеждната защита на Вашите търговски марки.

Услугата се предлага от „МаркДата” ООД в партньорство с „Бюро Игнатов”. Благодарение на уникалната комбинация от иновативни информационни технологии и дългогодишен опит в областта на защитата на индустриалната собственост, ние успяхме да създадем една услуга, от която българският пазар изпитва все по-остра нужда и да предложим качество без конкуренция.

Какъв беше досегашният ред за защита на марка

До присъединяването на страната ни към Европейския съюз, като основен инструмент за защита на правата на индустриална собственост върху стоки и услуги използвахме марките, регистрирани по национален ред.

При националната регистрация на марка, опасността някой друг да регистрира сходна на Вашата марка, за сходни стоки или услуги, е минимална поради съдържащите се в националния ни закон разпоредби за задължителна материална експертиза от страна на Българското патентно ведомство.


Какво се промени

През последните години законодателството на Република България интензивно се променяше в посока хармонизация с Европейското законодателство. Този процес е продиктуван най-вече от процеса на присъединяване на страната ни към ЕС, но също така и от естествените процеси на глобализация и разширяване на международното сътрудничество.

В рамките на този процес настъпиха две важни промени, които своевременно провокираха нашата реакция за действия във връзка с по-доброто охраняване на марките на нашите клиенти.

За територията на страната ни вече е валидна Марката на Европейския съюз (European Union TradeMark – EUTM, наричана още „Европейска марка”). Това стана автоматично, от датата на присъединяването на България към Европейския съюз и най-важната последица е, че всички марки, регистрирани като европейски, вече се ползват със законова защита и на територията на Република България. Те са противопоставими на всички подадени след тях заявки за регистрация в България и тези по реда на Мадридската спогодба. Регламентът за Европейската марка предвижда също възражение срещу регистрацията на марка, в тримесечен срок от нейната публикация в Официалния бюлетин на седалището на Европейската марка – Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, по-известна като EUIPO (бивше OHIM).

От 2011г. влезе в сила едно от най-съществените изменения в Закона за марките и географските означения, съгласно коeто отпадна експертизата по същество за предходни права и се въведе чисто регистрационното и състезателно начало, при което всяка заявка за регистрация на марка се публикува и ангажимент на самите притежатели или заявители на предходни марки е да следят за евентуално нарушение на техните права.

При това наблюдението на всички заявени марки започна да играе основна роля за защитата на правата на притежателите на вече регистрирани марки.


До какво води промяната

До преди 2011г. за марките, подадени за регистрация по национален ред в Българското патентно ведомство, както и тези по реда на Мадридската спогодба, вследствие на извършваната там задължителна материална експертиза, една заявка можеше да бъде отказана за регистрация, ако е сходна с Вашата марка и е заявена за сходни на Вашите стоки или услуги. С влизането в сила на гореспоменатите две важни изменения в нормативната база и фактическата ситуация обаче, такъв отказ няма да бъде направен, ако по марката няма постъпила опозиция от Ваша страна. Ако Вие не подадете възражение в определения срок се счита, че Вие не възразявате сходна /или дори идентична/ на Вашата марка да влезе в действие за територията на България. Това се отнася както за заявените регистрации по национален ред и по Мадридска спогодба, така и за всички заявени за регистрация Европейски марки.

От изложеното до тук съвсем логично се откроява важната роля на редовното следене на публикациите за новозаявените марки на Българското патентно ведомство, Световната организация по интелектуална собственост (марките по Мадридска спогодба) и Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (Европейските марки), които са общо над 1 700 000.


Какво ви предлагаме

Нашата услуга се изразява в непрекъснато наблюдение от Ваше име на всички заявени марки, които се публикуват от споменатите три източника; компетентно идентифициране и преценяване наличието на основания за подаване на възражение срещу заявена марка; своевременно предлагане предприемането на адекватни правни действия; ежемесечно изпращане на рапорт, съдържащ или предложение за действие от Ваша страна, или информация, че няма публикувани заявки за марки, които биха били в нарушение на Вашите права.

Предоставяме на Вашето внимание един Разширен рапорт за всяка една от марките, на които сте притежатели или заявители, който съдържа три основни части:

 1. В първата част на рапорта ще намерите основните библиографски данни и образните елементи /ако има такива/ на съответната Ваша марка, предмет на рапорта.
 2. Във втората част - раздел „Марки предложени за опозиция”, ще намерите марки, чиито срокове за опозиция текат в момента. В графа „Срок за опозиция” можете да видите срока, до който е възможно да бъде подадена тази опозиция. Именно този раздел съдържа предложение за предприемане на действие от Ваша страна.
 3. В третата част - раздел „Други сходни марки”, предоставяме на Вашето внимание няколко вида марки:

  • Марки, чийто срок за опозиция е изтекъл и по които не сте възразили (по различни съображения – най-често, поради факта, че по време на срока за опозиция тази марка не е била в действие за България и не сме можели да възразим) или поради факта, че досега не сте били в състояние да следите за подобни конфликтни заявки, поради което срокът за опозиция е пропуснат.
  • Марки, които са регистрирани преди Вашата марка - предмет на рапорта. Тези марки са включени тук само за информация. Най-често, това са Европейски марки, които са регистрирани преди 01.01.2007 т.е. преди влизането на България в ЕС и които поради това не са били валидни за България. Т.е. притежателят на марката не е имал възможност да предприеме никакви действия срещу регистрацията на Вашата марка, въпреки че я намира за сходна. Трябва да имате предвид, че посочените в този раздел марки могат да бъдат причина за предприемането на действия срещу Вашата марка, поради което този раздел ще Ви бъде изпращан в рамките на два последователни месеца.
  • Марки, при които намираме известно сходство в словните и/или образните елементи и в стоките и/или услугите за които са регистрирани или заявени, но според нас не в достатъчна степен за да обърка потребителите на стоките и услугите. Преценката за степента на сходство при тези марки обаче зависи в голяма степен и от Вас. В случай, че намирате някоя от посочените в този раздел марки за сходна във висока степен – ще бъдем готови да коментираме съображенията си с Вас и да планираме бъдещите ни общи действия в тази връзка.

Как подпомагаме патентния представител и патентния специалист

Предлаганите от нас услуги по наблюдение и идентифициране на сходство с други марки и заявки не заместват, а допълват традиционните дейности на патентните представители и специалистите по индустриална собственост в големите компании, като им предоставят допълнителна и високо надеждна информация, въз основа на която те да извършват своите анализи, преценки и правни действия.

Постоянното наблюдение на марки „ръчно” (чрез следене на бюлетини, интернет-публикации и онлайн бази данни) крие сериозни рискове от пропуски и заблуди. Този риск не зависи от квалификацията на експерта, осъществяващ наблюдението, а е обусловен от обективни фактори като липса на подходящ инструментариум и съответно възможност за прилагане на сериозна методика. Наблюдението на марки е една типично информационна и силно специализирана дейност, която не е присъща за юрисконсулт, специалист по индустриална собственост или патентен представител.

Нашите услуги са тясно специализирани и изискват не само специализирана подготовка и методика, но и специфични технологични платформи и бази данни, чието създаване не би било рентабилно дори и за притежатели на стотици марки. Поради това, международната практика в тази област е твърдо базирана на аутсорсинг на тези дейности към много малък брой високо специализирани компании. Аутсорсингът на тази дейност гарантира на всеки клиент, независимо от неговия мащаб и брой притежавани марки, корпоративно ниво на обслужване от най-висок клас.


Какви са ползите за вас

Надяваме се, че с действията които сме предприели, ще Ви помогнем:

 • да се ориентирате по-добре в „марковата среда” на Вашите марки;
 • да реагирате своевременно срещу регистрацията на нови марки, чието сходство или дори идентичност няма да бъде във Ваш интерес;
 • да се предпазите от евентуални загуби и пропуснати ползи в резултат на използване на сходна или идентична на Вашата марка марка от нелоялна конкуренция;
 • да намалите риска от значителни разходи на време и средства за защита на Вашите права по друг ред в случай на нелоялна конкуренция;
 • да „държите под око” вашата конкуренция, като наблюдавате и техните марки.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация или обяснения, моля не се колебайте да се свържете с нас за организиране на среща, презентация и дискусия.


Какви са нашите цени

Стандартната цена за мониторинг на една търговска марка за период от една година е 150 лева без включен ДДС.

Ние прилагаме и гъвкава ценова политика в зависимост от броя на мониторираните марки, която в максимална степен да отговори на нуждите на клиента. След запознаване с Вашите конкретни нужди, ние ще изготвим за Вас ценово предложение така, че да осигурим желаната защита на Вашите марки с минимални разходи.

Нашето изключително предложение специално за представителите по индустриална собственост е в размер на 100 лв. (без включен ДДС) годишно на марка!


За допълнителна информация или обяснения:

свържете с нас