Съдържание на страницата


Раздели в страницата

  1. Патенти
  2. Полезни модели
  3. Промишлени дизайни
  4. Търговски марки
  5. Географски означения

Раздел Патенти

Патенти за изобретения във всички области на техниката се издават ако притежават новост, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Микробиологични методи и продукти, получени чрез такива методи могат да бъдат защитени с патенти.

Патенти не могат да бъдат издавани за открития, научни теории и концепции, математически методи, резултати от художествено творчество, планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми, представяне на информация.

Патенти не се издават и за изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави, в т.ч. отнасящи се до методи за клониране на хора, методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш, използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели,методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи, методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества или състави, употребявани при тези методи; сортове растения и породи животни, по същество биологични методи за произвеждане на растения и животни.

Срокът на валидност на патента е 20 години от датата на подаване на заявката за патент или от датата на приоритет. За патенти в областта на фармацевтиката валидността на патентите може да бъде продължена до 25 години на основание на издаден Сертификат за допълнителна закрила.

Европейските патенти се ползват със закрила на територията на България, ако са преведени и надлежно подадени в Българското патентно ведомство за валидизация.


Раздел Полезни модели

Регистрират се полезни модели, които са нови, имат изобретателска стъпка (т.нар. „малка” изобретателска стъпка) и са промишлено приложими.

Не се регистрират като полезни модели методи, химични съединения или тяхно използване, открития, научни теории и концепции, математически методи, резултати от художествено творчество, планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми, представяне на информация.

Полезни модели не се регистрират и за изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави, в т. ч. отнасящи се до методи за клониране на хора, методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш, използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели,методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи, методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества или състави, употребявани при тези методи; сортове растения и породи животни, по същество биологични методи за произвеждане на растения и животни.

Срокът на действие на закрилата на полезен модел е 4 години от подаването на заявката за регистрация или от датата на приоритет. Регистрацията може да се подновява два пъти с по три години.


Раздел Промишлени дизайни

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Правото върху промишлен дизайн се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство на Република България, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Правото върху дизайн е изключително право.

Не се регистрира дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави, дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта, дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновена за три последователни периода от по 5 години всеки.

Дизайна на Европейския съюз, вече валиден в България, има редица предимства от гледна точка на унифицираната защита във всички страни-членки на Европейския съюз.


Раздел Търговски марки (Марки)

Марката е знак, способен да отличи продуктите или услугите предлагани от физическо или юридическо лице от такива на други лица и който може да бъде представен графично.

Правото върху марката се придобива с акта на регистрация. Правото върху марка е изключително право и принадлежи на първия заявител.

Не се регистрират марки, които нямат отличителен характер, марки които противоречат на обществения ред и морал, марки които имат описателен характер. Не се регистрират и марки, които са общоизвестни за територията на страната.

Статус на общоизвестна марка може да бъде придобит от търговска марка или марка за услуги в специална процедура.

Срокът на действие на регистрацията на марката е 10 години от датата на подаването на заявката за регистрация или приоритетната дата.

Срокът на закрила може да бъде подновяван многократно /няма ограничения в броя на подновяванията/ за нов период от 10 години, за всички или за част от стоките и/или услугите, за които е регистрирана марката.

Марката на Европейския съюз е валидна за България от 01.01.2007 и притежава редица предимства от гледна точка на унифицираната защита във всички страни-членки на Европейския съюз.


Раздел Географски означения

Географските означения са наименования за произход и географски указания.

  • Наименование за произход е наименованието на страна или на район или местност в страната, служещо да се означат стоките, произхождащи от този регион, чиито качества или характеристики се дължат изцяло или изключително на географската среда, включително природните и човешки фактори.
  • Географското указание е наименованието на страна или на район или местност в страната, служещо да се означат стоките, произхождащи от този регион, чиито качества, репутация или други характеристики могат да бъдат присъдени на географската среда.

Не се регистрират като географски означения наименования, които са се превърнали на територията на Република България в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им, чието наименование е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода животни, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката.